Opleiding Basisveiligheid & Veiligheid voor Operationele Leidinggevenden

Inleiding

De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling gemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. Daarnaast gaan steeds meer instellingen eisen stellen aan werknemers van onderaannemers.

Opleidingen veiligheid

Een van de eisen is dat werknemers van onderaannemers deskundigheden bezitten op hun vakgebied. Een van deze deskundigheden betreft het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Hiervoor is de veiligheidsopleidingen “Basisveiligheid” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” opgezet. De opleidingen hebben tot doel het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op een goed niveau te brengen.

Leerstof

De opleidingen behandelen o.a. de arbeidsomstandighedenwetgeving, de begrippen risico, ongeval, preventie en veiligheid, het omgaan met gevaarlijke stoffen, het brand- en explosiegevaar, het werken in besloten ruimten, het gebruik van gereedschapsmachines en gereedschappen, de gevaren bij lassen en snijden, het hijsen en tillen, het werken op hoogte en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Certificaat

Opdrachtgevers willen een erkende deskundigheid op het gebied van veiligheid. Dat betekent dat aantoonbaar moet worden gemaakt dat u of uw medewerker over de benodigde deskundigheid beschikt. Die aantoonbaarheid kan kenbaar worden gemaakt middels het behalen van het certificaat. Het certificaat is een bewijs van een onafhankelijke instelling dat aantoont dat een operationele medewerker over kennis en vaardigheden beschikt ten aanzien van veiligheidsaspecten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het beroep.

 Bewijs voor Arbeidsinspectie

Die aantoonbaarheid kan ook belangrijk zijn richting opdrachtgevers en eventueel de Arbeidsinspectie. Deze wordt gerealiseerd door middel van registratie van de gevolgde veiligheidsopleidingen in een veiligheidspaspoort of op een pasje.

Veiligheidspaspoort

Die aantoonbaarheid kan ook belangrijk zijn richting overheid en justitie. Deze wordt gerealiseerd door middel van registratie van de gevolgde veiligheidsop­lei­din­gen in een veilig­heids­pas­poort.

 Praktische en betaalbare invulling

Unimeter geeft aan het volgen van de betreffende veiligheidsopleidingen een praktische invulling. Bedrijven kunnen vanuit hun eigen locatie de cursus houden (geen verlies van reistijd en geen reiskosten). Daarnaast kan het bedrijf zelf de cursustijden bepalen (geen onnodig verlies van productiviteit). Middels een uitgekiend cursusplan (zie bijvoeging) wordt zorggedragen dat de medewerkers een maximale kans hebben om het persoonscertificaat te behalen.